Login   Haso  
autologowanie   
zapomniaem hasa rejestracja
Uprzejmie informujemy, ze rozpoczęliśmy proces kasowania blogów, które są czystym spamem lub w jakikolwiek sposób naruszają regulamin oraz łamią polskie prawo. Informujemy, także że posiadanie blogów komercyjnych czyli reklamujących produkty lub usługi bądź będące tzw zapleczem do pozycjonowania będzie odpłatne. Wszystkie firmy, które chcą dalej utrzymywać blogi komercyjne prosimy o kontakt w celu omówienia warunków współpracy. Email: kontakt@e-blogi.pl
Strona główna  Katalog  Regulamin  Kontakt  Propaganda 
Regulamin świadczenia usug w serwisie e-blogi.pl
 1. Definicje.
  1. Usugodawca – NET Media ART ul. Jackowskiego 22/2 60-511 Pozna
  2. Usugi – usugi świadczone przez Usugodawc w oparciu o Regulamin, polegające na umoliwieniu Usugobiorcom zakadania i prowadzenia pamitnikw internetowych ( blogw) oraz publiczne udostpnianie ich osobom korzystającym z sieci Internet,
  3. Usugobiorca – osoba korzystająca z serwisu e-blogi.pl, ktra ukoczya 13 lat lub osoba poniej 13 roku ycia, ktra uzyskania zgod rodzicw albo prawnych opiekunw na prowadzenie bloga w Serwisie,
  4. Serwis – serwis internetowy, umieszczony pod adresem internetowym http://www.e-blogi.pl,
  5. Pliki cookies – niewielka informacja tekstowa, wysyana przez serwer Usugodawcy i zapisywana na dysku twardym komputera, z ktrego korzysta Usugobiorca.
  6. Informacje zapisane w pliku cookies serwer Serwisu Usugodawcy moe odczyta przy ponownym poączeniu si z tego komputera lub mogą by one odczytane przez inne serwery lub innych uytkownikw Internetu,
  7. Regulamin – niniejszy regulamin

 2. Postanowienia oglne.
  1. Niniejszy regulamin, określa zasady świadczenia usug drogą elektroniczną w Serwisie, zasady korzystania z tych usug, prawa i obowiązki Usugodawcy oraz Usugobiorcy oraz zasady ochrony danych osobowych Usugobiorcw.
  2. Kontakt z Usugodawcą dostpny jest pod adresem e-mail: kontakt@e-blogi.pl.
  3. Usugodawca świadczy Usugi drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usug drogą elektroniczną oraz Regulaminem.
  4. Usugodawca w Serwisach Usugodawcy nieodpatnie udostpnia Usugobiorcom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usug.
  5. Usugobiorca kadorazowo przed rozpoczciem korzystania z usug Serwisu powinien zapozna si z Regulaminem i jest zobowiązany są do przestrzegania postanowie Regulaminu od chwili jego akceptacji.
  6. Rejestracja, logowanie i korzystanie z Serwisu, jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu w formie i treści obowiązującej w momencie tej czynności.

 3. Warunki świadczenia Usug drogą elektroniczną.
  1. Wymagania techniczne niezbdne do penej wsppracy (rejestracji i korzystania) z systemem teleinformatycznym, ktrym posuguje si Usugodawca, są nastpujące:
   • Komputer lub inne urządzenie elektroniczne posiadające dostp do sieci Internet oraz oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka).
   • Przeglądarka obsugującą pliki cookies z wączoną ich obsugą.
   • Posiadanie indywidualnego, czynnego konta poczty elektronicznej e-mail.
  2. Usugobiorca zobowiązany jest do bieącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany, do niezwocznego zaktualizowania tej informacji w swoim koncie Usugobiorcy.
  3. Usugodawca zobowiązuje si do staego i nieprzerwanego świadczenia Usug.
  4. Usugodawca zastrzega sobie prawo do:
   • przejściowego zaprzestania świadczenia Usug ze wzgldu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu,
   • wysyania na adres elektroniczny Usugobiorcw komunikatw technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usug,
   • dowolnej modyfikacji świadczonych Usug oraz sposobu dziaania Serwisu.
  5. Usugobiorcy nie wolno:
   • publikowa ani przesya treści niezgodnych z prawem, bąd promujących lub oferujących instrukcje dotyczące dziaalności niezgodnej z prawem albo naruszających chronione prawem dobra osobiste osb trzecich,
   • publikowa ani przesya treści nawoujących do dyskryminacji ze wzgldu na pe, ras, pochodzenie lub wyznanie, treści o charakterze lub oddwiku wulgaryzmw, nieprzyzwoitości, profanacji lub w inny sposb kontrowersyjnych,
   • publikowa ani przesya treści naruszających chronione prawem majątkowe oraz osobiste prawa autorskie osb trzecich.
  6. Usugodawca zastrzega sobie prawo do:
   • zablokowania dostpu do zasobw Usugobiorcw zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informacj na temat jego pozyskania oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usugodawcy, w razie powzicia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat,
   • usunicia z Serwisu treści udostpnianych przez Usugobiorcw, w sytuacji gdy treści te naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.

 4. Zawarcie i rozwiązanie umowy.
  1. Umowa o świadczenie Usug drogą elektroniczną zostaje zawarta przez Usugobiorc z chwilą z chwilą rejestracji w Serwisie i rozpoczcia korzystania z Usugi.
  2. Korzystanie z Usug w Serwisie jest cakowicie bezpatne. W ramach jednego konta Usugobiorca moe zaoy dowolną iloś blogw.
  3. Warunkiem rozpoczcia korzystania z Usug jest rejestracja w Serwisie. Podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, Usugobiorca oświadcza, e są one zgodne z prawdą.
  4. Rejestracja w Serwisie jest jednoznaczna:
   • z akceptacją Regulaminu,
   • ze zgodą na wysyanie przez Usugodawc drogą elektroniczną informacji (komunikatw technicznych i organizacyjnych), w zakresie niezbdnym do prawidowego wykonania Usugi,
   • ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Usugodawc w celu i w zakresie niezbdnym do prawidowego wykonania Usugi, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
   • ze zgod na otrzymywanie informacji handlowych od Usugodawcy i podmiotw z nim powiązanych. Usugobiorca moe w kadym czasie odwoa zgod na otrzymywanie informacji handlowych, przesyając wiadomoś na adres e-mail Usugodawcy: kontakt@e-blogi.pl. Odwoanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych moe skutkowa odmową dalszego świadczenia Usug przez Usugodawc.
  5. Prowadzenie przez uytkownikw blogw komercyjnych, ktrych gwnym celem jest promocja przedsibiorcw lub towarw i usug, dozwolone jest wyącznie po uzyskaniu zgody Usugodawcy. W tym celu Usugobiorca zobowiązany jest do kontaktu z Usugodawcą poprzez e-mail: kontakt@e-blogi.pl
  6. Usugodawca zobowiązuje si do rozpoczcia świadczenia Usug nie pniej ni 48 godzin od momentu utworzenia konta Usugobiorcy. Jeeli Usugi zostay wybrane w dzie ustawowo wolny od pracy, wwczas rozpoczcie świadczenia Usug nastąpi najpniej do koca pierwszego, nastpującego po nim dnia roboczego.
  7. Usugobiorca moe w dowolnej chwili zaąda usunicia jego konta w Serwisie, poprzez kontakt z Usugodawcą. ądanie usunicia konta jest rwnoznaczne z ądaniem usunicia wszystkich danych powiązanych z tym kontem, zgromadzonych w Serwisie, w tym z usuniciem bloga Usugobiorcy.
  8. ądanie usunicia konta Uytkownika jest rwnoznaczne z rezygnacją z dalszego korzystania z Usug.

 5. Odpowiedzialnoś
  1. Usugobiorca ponosi peną odpowiedzialnoś za wszelkie treści, komentarze, opinie oraz inne materiay, ktre publikuje na swoim blogu, w tym za ich wiarygodnoś.
  2. Usugodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, w tym karnej, cywilnej i administracyjnej, za skutki sprzecznego z Regulaminem sposobu korzystania przez Usugobiorcw z Serwisu.
  3. Zamieszczenie jakichkolwiek materiaw na stronie bloga jest rwnoznaczne z ich publicznym udostpnieniem w sieci Internet.
  4. Usugobiorca oświadcza, i:
   • Przysuguje mu majątkowe prawa autorskie do zamieszczanych w blogu treści, w tym filmw, utworw audio, zdj, skanw lub publikacji tekstowych (rwnie zawartych w tzw. linkach) bąd te przysugują mu odpowiednie prawa do korzystania z tych treści (licencja), obejmujące w szczeglności prawo do publikowania i rozpowszechniania treści w sieci Internet
   • Osoby, ktrych wizerunek jest inkorporowany do materiaw (w szczeglności na zdjciach, multimediach), zezwoliy na publikacj swojego wizerunku w sieci Internet, o ile ich zgoda jest konieczna do publikacji materiau.

    W przypadku zamieszczenia treści niespeniającej powyszych wymogw wyącznie Usugobiorca jest odpowiedzialny za zaspokojenie roszcze osb trzecich wynikających z naruszenia ich praw.

  5. Usugodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
   • jakiekolwiek szkody poniesione przez Usugobiorcw spowodowane korzystaniem z Serwisu,
   • sposb, w jaki bdą wykorzystywane notatki lub komentarze Usugobiorcw,
   • wszelkie szkody, w tym w szczeglności utrat danych spowodowaną awarią techniczną powstaą z wszelkich przyczyn niezalenych od Usugodawcy,
   • szkody poniesione przez Usugobiorcw a spowodowane zagroeniami wystpującymi w sieci Internet, a w szczeglności wamaniami do systemu Uytkownika, wejściem w posiadanie hase Usugobiorcw przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu wirusami,
  6. Usugobiorca wyraa zgod na wykorzystywanie przez Usugodawc jego bloga do celw komercyjnych, poprzez doączanie reklam i inne, dowolne zagospodarowanie obszarw przeznaczonych do komercyjnego wykorzystania na stronie, na ktrej Usugobiorca prowadzi blog, pod warunkiem, e dziaania te bdą podejmowane bez ingerencji w treś bloga Usugobiorcy i w sposb pozwalający na odrnienie reklam od pozostaej treści bloga.

 6. Ochrona prywatności
  1. W związku z uczestnictwem w Serwisie, w jego zasobach gromadzone i przetwarzane są dane osobowe Usugobiorcw, z zachowaniem zasad bezpieczestwa wymaganych Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Usugodawca dooy wszelkich stara, eby dane osobowe nie weszy w posiadanie osb trzecich, lecz nie odpowiada za ich dostanie si w niepowoane rce na skutek tzw. wama komputerowych. Ponadto Usugodawca informuje, e technologia transmisji danych, stosowana w Internecie, w tym w Serwisie, nie zabezpiecza w peni tajemnicy gromadzonych i przesyanych informacji.
  2. Usugodawca uprawniony jest do zbierania i przetwarzania wyącznie danych osobowych, ktre są niezbdne do prawidowego wykonania Usug.
  3. Usugodawca moe przetwarza dane osobowe, ktre nie są niezbdne do świadczenia Usug, jedynie za uprzednią zgodą Usugobiorcy. Zgoda taka jest wyraana po powiadomieniu przez Usugodawc o rodzaju danych, odbiorcach danych, celu i zakresie ich przetwarzania oraz moe by w kadym czasie odwoana.
  4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Usugodawca.
  5. Usugodawca moe, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierza przetwarzanie danych osobowych Usugobiorcw innym podmiotom, w szczeglności świadczącym usugi hostingowe.
  6. Usugodawca i jego partnerzy biznesowi, za ktrych dziaanie odpowiada jak za swoje wasne, nie ujawnią nikomu danych wprowadzonych przez Usugobiorc do Serwisu, chyba e bdzie to wynikiem ąda podmiotw, ktre mają prawo do otrzymania tych danych od Usugodawcy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisw prawa.
  7. Usugobiorca udostpnia swoje dane osobowe w procesie rejestracji.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie odpowiednich danych osobowych moe oznacza brak moliwości skorzystania z Usugi.
  9. Usugodawca zbiera od Usugobiorcy i przetwarza nastpujące dane osobowe:
   • dat urodzenia,
   • adres poczty elektronicznej (e-mail)
  10. Usugobiorca ma w kadej chwili prawo dostpu do dotyczących go danych osobowych, zebranych przez Usugodawc oraz prawo do ich modyfikowania, uzupeniania i usuwania.
  11. Usugobiorca ma prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach Ustawy o ochronie danych osobowych.
  12. Usugobiorca moe w kadym czasie zaąda od Usugodawcy zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
  13. ądanie usunicia i zaprzestania przetwarzania danych osobowych udostpnionych do Serwisu, ktrych podanie jest wymagane przez Usugodawc, jest jednoznaczne z rezygnacją przez Usugobiorc z korzystania z zasobw Serwisu w caości albo w czści lub z jego wszystkich lub poszczeglnych usug.
  14. Usugodawca jest w posiadaniu adresw IP komputerw, z ktrych Usugobiorca doda swoje ogoszenia. Mogą one są by przez administratora wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerw serwisu.

 7. Tryb postpowania reklamacyjnego
  1. Usugobiorca ma prawo do reklamacji Usug w czasie ich trwania.
  2. Prawidowo zoona reklamacja powinna zawiera co najmniej:
   • oznaczenie Usugobiorcy (imi, nazwisko, adres poczty elektronicznej),
   • przedmiot reklamacji,
   • okoliczności uzasadniające reklamacj.
  3. Reklamacje nie zawierające powyszych danych nie bdą rozpatrywane.
  4. Reklamacj naley w formie elektronicznej przesa na adres: kontakt@e-blogi.pl.
  5. Usugodawca rozpatrzy reklamacj w ciągu 14 dni.
  6. Usugodawca zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania si przez Usugobiorc do wskazwek udzielanych Uytkownikom na bieąco na amach Serwisu lub bezpośrednio przez Usugodawc.
  7. Usugodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w konto Usugobiorcy utworzone w Serwisie, w celu zdiagnozowania nieprawidowości w funkcjonowaniu usug Serwisu. Ponadto Usugodawca moe dokonywa zmian i w kady inny sposb oddziaywa na stron techniczną konta, w celu jego modyfikacji lub przywrcenia prawidowego dziaania konta Usugobiorcy lub Serwisu.

 8. Postanowienia kocowe
  1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą by w kadej chwili jednostronnie zmieniane przez Usugodawc. Zmiany bdą publikowane na bieąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na amach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.
  2. Zmiany Regulaminu wchodzą w ycie po upywie 14 dni od dnia ich wprowadzenia do Regulaminu i opublikowania.
  3. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Usugobiorca jest obowiązany powstrzyma si od zalogowania w Serwisie i niezwocznie powiadomi Usugodawc o takiej decyzji.
  4. Oświadczenie o niezaakceptowaniu zmian w Regulaminie pociąga za sobą usunicie konta Usugobiorcy z Serwisu.
  5. W sprawach, ktre nie zostay uregulowane w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usug drogą elektroniczną, Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny.

   Copyright © e-blogi.pl  

Partnerzy

odzież MMA, kibicowska, patriotyczna, koszulki, bluzy z nadrukami salon meblowy Poznań, ekskluzywne meble prywatny urolog Poznań magazyny do wynajęcia Poznań, Wrocław, Szczecin, Warszawa kolektory słoneczne, ogrzewanie podłogowe Viessmann Poznań kotły gazowe, pompy ciepła STG Viessmann Poznań